საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობის სამეცნიერო რედაქცია

რედაქციის გამგე:

თამაზ დვალი
tamaz.dvali@gmail.com

წამყვანი სამეცნიერო რედაქტორები:

ლალი მოწონელიძე

თამარ რუსიშვილი

მოწვეული სპეციალისტი:

ჟენია ბლიაძე

ტელ.: (+995 32) 299 86 79

Georgian