ხელმძღვანელობა

მთავარი რედაქტორი
პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი
ზურაბ აბაშიძე

მთავარი რედაქტორის მოადგილე
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
გიორგი ლორთქიფანიძე

პასუხისმგებელი მდივანი
ზურაბ ჭელიძე

მრჩეველი
ავთანდილ საყვარელიძე

მენეჯერი საორგანიზაციო საკითხებში
კონსტანტინე რომანოვი

პასუხისმგებელი მდივნის მოადგილე
დავით ნიორაძე

Georgian