ხელმძღვანელობა

მთავარი რედაქტორი
პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი
ზურაბ აბაშიძე

მთავარი რედაქტორის მოადგილე
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი
პაატა ყიფიანი

პასუხისმგებელი მდივანი
ზურაბ ჭელიძე

რედაქციის მენეჯერი
კონსტანტინე რომანოვი

პასუხისმგებელი მდივნის მოადგილე
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი
პაატა სურგულაძე

Georgian
Fatal error: Call to undefined function drupal_mail() in /usr/local/www/encyclopedia/public_html/modules/update/update.fetch.inc on line 363